دانلود فایل<تحقیق خشونت علیه زنان در جامعه>

خشونت علیه زنان در جامعه,تحقیق در مورد خشونت با زنان,بد رفتاری با زنان,زنان در جامعه,تحقیق درباره خشونت علیه زنان,زنان ایرانی,رفتارهای خشونت آمیز با زنان,پایان نامه خشونت علیه زنان تحقیق خشونت علیه زنان در جامعه در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق خشونت علیه زنان در جامعه. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن:
در تحقيقات اجتماعي، صرف نظر از انتخاب هر رويكرد كمي، كيفي و يا تركيبي، محقق نيازمند مرور ادبياتي است كه توسط ديگران انجام شده است. اين امر مي تواند منبع با ارزشي در هدايت تحقيق و معرفي نظريه هاي براي آزمون و تفسير هاي احتمالي از مشاهدات باشد و در واقع به محقق كمك مي كند تا حيطه مورد مطالعه اش را محدود كند و اهميت موضوع مورد مطالعه را مشخص سازد
مولاردي در پژوهشي تحت عنوان علل و ريشه هاي خشونت عليه زنان، مهم ترين ريشه هاي خشونت عليه زنان را مناسبات نابرابر ميان زن و مرد در برخورداري از قدرت (از نظر روابط كاري و اقتصادي، روابط خانوادگي و زمينه روابط علمي و آموزشي)، الگوهاي فرهنگي نشأت گرفته از سنت هاي غلط و عقايد قالبي، طرح ها و روش هاي حل و فصل درگيري ها و اختلافات، اهمال و قصور حكومت ها، تاثير سوابق كودكي (چرخه خشونت)، تاثير رسانه هاي گروهي، استعمال مواد مخدر، داروها و الكل، مي داند. وي در تحقيق خود كليه
خشونت هايي را كه عليه زنان صورت مي گيرد توضيح داده است و سپس به تشريح اقدامات بين المللي براي مقابله با خشونت عليه زنان پرداخته است. او عقيده دارد ميزان خشونت هاي اعمال شده عليه زنان به مراتب بيش از ميزان برآورده شده آن و همچنين از موانع بزرگ توسعه اقتصادي و اجتماعي و سياسي جوامع مي باشد، لذا جامعة بين المللي براي مقابله با اين خشونت دست به


فهرست:
جامعه
مروري برپيشينة خارجي
چهارچوب نظري
مقدمه
نظريه هاي مربوط به نگرش
-نظرية عمل منطقي آيزن و فيش باين
ظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن و مادن
الگوي MODE فازيو
نظريه هاي تبيين كنندة خشونت عليه زنان
نظريه يادگيري اجتماعي
نظريات فمينيستي
نظرية ارتباطي ستير
نظرية آسيب شناسي رواني
چارچوب نظري تحقيق
فرضيات تحقيق
روش شناسي
روش تحقيق
تكنيك تحقيق
جامعة آماري
حجم نمونه و شيوة نمونه گيري
ابزار جمع آوري اطلاعات
اعتبار و روايي
واحد تحليل
نحوة تجزيه و تحليل داده ها
تعريف و سنجش متغيرها
وابستگي شوهر به مواد مخدر
تجربة خشونت شوهر در خانواده خاستگاه
ميزان بالندگي خانواده
علاقة شوهر به همسر
درآمد شوهر
تفاوت درآمد همسران
خويشاوند همسري
مداخلة خويشاوندان همسران
عوامل فرهنگي
تحصيلات شوهر
تفاوت تحصيلات همسران
ميزان استفاده شوهر از وسايل ارتباط جمعي
پايبندي شوهر به اعتقادات ديني
اعتقاد شوهر به كليشه هاي جنسيتي
عوامل جميعت شناختي
سن شوهر
سن زمان ازدواج شوهر
متغير وابسته (نگرش نسبت به خشونت عليه همسران)
منابع